• English (UK)

- Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közlekedésbiztonsági Szervezet
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A 2011. évi CXII. törvény melléklete, II. táblázat alapján

I) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:


A Szervezet tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok az alábbiak:

- A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- A közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszüntetéséről szóló 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet


A vasúti közlekedés területen a szakmai vizsgálatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

- Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról

- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

- A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembetartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V.8.) NFM rendelet


A légiközlekedés területen a szakmai vizsgálatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak:

- A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU Európai Parlamenti és a Tanácsi Rendelet

- Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3. ) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

- A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

- A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékletében megjelölt 13. Annex

- A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet


A vízi közlekedés területen a szakmai vizsgálatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve (2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról

- A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény

- A Londonban 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (SOLAS 1974/1978) kihirdetéséről szóló 2001. évi XI. törvény

- A víziközlekedési balesetek és víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 77/2011.(XII.21.) NFM rendelet

- A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet


Szervezeti és Működési Szabályzat


Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat