• English (UK)

A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerése iránti kérelmet a Jogi, igazgatási és humánpolitikai osztály a Kommunikációs osztállyal, valamint az illetékes szakmai főosztállyal együttműködve kezeli.

A kommunikációs vezető - az írott és az elektronikus sajtó munkatársaival való kapcsolattartással összefüggő feladatkörén belül - intézi a sajtó munkatársa közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényét.

A kérelemnek a Szervezethez érkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában eleget kell tenni. A kérelem megtagadásáról - annak indokaival együtt 8 napon belül kell írásban értesíteni a kérelmezőt. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

Ha a kérelmet nem a Szervezet kezelésében lévő közérdekű adat megismerése iránt nyújtották be, azt a kérelmező egyidejű értesítése mellett az illetékes szervhez 8 napon belül át kell tenni.

Amennyiben olyan adat megismertetésére irányul a kérelem, amely a honlap üzemeltetésére vonatkozó szabályzat szerint már közzétételre került, a kérelmezőt erről és a fellelhetőségről tájékoztatni kell. A kérelmet ettől függetlenül ilyen esetben is teljesíteni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Szervezet a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.
 
Ha a kérelem a Szervezet kezelésében lévő, de közzétételre nem került adat megismerésére irányul, a Jogi, igazgatási és humánpolitikai osztály számára a kérelem tárgya szerint érintett szervezeti egység segítséget nyújt.
 
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
 
Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

A Szervezet - az adatvédelmi felelős útján - évente értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.

A Szervezet a közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem kötheti.

Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

Ha a Szervezet a kérelmező közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesíti, az igénylő a Fővárosi Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.